Att bo i bostadsrätt

Som bostadsrättsinnehavare har du dels ansvar för lägenhetens skötsel och dels också ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten i stort. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är den enskildes ansvar och vad som är föreningens. Många föreningar har en fastighetsskötare som även kan ta ansvar för visst inre underhåll. Detta anges i stadgarna.

Det normala är att föreningen ansvarar för:

 •  fasader
 • yttertak
 • trapphus o hissar
 • vatten- och avloppsstammar
 • marken runt huset
 • tvättstugor
 • källare o vind
 • elledningar
 • värmesystemet


Det normala är att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för "lägenhetens inre underhåll" som exempelvis:

 • tapeter
 • målning
 • golv
 • vitvaror i köket
 • tvättmaskin i lägenheten

Reperationsfonder

För att kunna klara underhåll av stammar, fasader med mera avsätter föreningen pengar till en yttre reparationsfond.

Vad du som lägenhetsinnehavare får göra regleras av föreningens stadgar. Det normala är att föreningen tar ansvar för det yttre underhållet medan medlemmen åläggs att ta ansvar för det inre.
I normalfallet får bostadsrättsinnehavaren:
- tapetsera om
- måla om
- byta golv
- installera eller byta vitvaror i köket

Vid större förändringar i lägenheten som att flytta, riva eller bygga en innervägg, måste du ha tillstånd från styrelsen.

Ändras lägenheten väsentligt krävs bygglov. Exempel på väsentliga förändringar är ingrepp som förändrar lägenhetens karaktär eller inte tar till vara det kulturhistoriska värdet.

Hyra ut i andra hand

Huvudregel är att "hyresvärdens samtycke krävs för att få hyra ut en lägenhet i andra hand, om det gäller hela lägenheten."


Vägrar hyresvärden att ge samtycke till uthyrningen i andra hand kan tillstånd till uthyrning sökas hos hyresnämnden.


Tillstånd skall lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för uthyrningen och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke. enl. § 12:40 i JB (Jordabalken) nämns beaktansvärda skäl. Beaktansvärda själ kan vara: sjukdom,vid fängelsevistelse, om du ska studera eller arbeta utanför länets gränser (eller 08-området), om du ska provbo ihop med sambo, särskilda familjeförhållanden etc. Tillstånd ges alltid för en  tidsbegränsad period.

Uppsägning

Störande beteenden kan i förlängningen leda till att föreningen ”säger upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning” som den juridiska termen är. Bostadsrätten går då till försäljning via kronofogden.

Att inte betala års- eller månadsavgiften i tid kan också vara skäl till uppsägning.

Bostadsrättsinnehavare som inte sköter sin lägenhet, så att det kan uppstå skador och problem för föreningen eller grannar, kan också råka ut för tvångsåtgärder. Föreningen har rätt att gå in i lägenheten och utföra nödvändiga reparationer, allt på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Exempel på sådana reparationer kan vara att förhindra vattenskador eller rätta till farliga elinstallationer.